Beauty

[CATALÀ]

  • Any de naixement: XXX
  • Sexe: Femella
  • Raça: Rotweiler
  • Mida: Gran

La Beauty vivia lligada en la parcel·la d’un hort. Ja us podeu imaginar el tipus de vida que duia.
Un passat complicat pot marcar el caràcter d’un gos, i per això la Beauty pot mostrar-se una mica desconfiada si no et coneix. Però quan agafa vincle és molt dolça i amorosa.

Per a la Beauty busquem una família que li proporcioni un entorn tranquil. Amb altres gossos pot conviure-hi tot i que pot protegir recursos i s’hauria de vigilar a l’inici amb coses com joguines o donar menjar per separat.

Sovint ho diem perquè creiem que la fórmula és quasi sempre la mateixa:
Temps+paciència+amor i empatia. De mica en mica, agafar una rutina, anar-nos coneixent amb ella, intentar posar-nos en el seu lloc si fa alguna cosa que no entenem o no ens agrada. I si no sabem gestionar alguna situació, estar disposats a aprendre, a demanar ajuda, a deixar aconsellar-nos.

Per més informació truca al telèfon 93 840 27 77 o envia un e-mail a info@protectoragranollers.org


[CASTELLANO]

Año de nacimiento: XXX
Sexo: Hembra
Raza: Rotweiler
Tamaño:
Grande

Beauty vivía atada en la parcela de un huerto. Ya podéis imaginar el tipo de vida que llevaba.

Un pasado complicado puede marcar el carácter de un perro, por lo que Beauty puede mostrarse algo desconfiada si no te conoce. Pero cuando toma vínculo es muy dulce y amorosa.

Para Beauty buscamos una familia que le proporcione un entorno tranquilo. Con otros perros puede convivir aunque puede proteger recursos y debería vigilarse al inicio con cosas como juguetes o dar comida por separado.

A menudo lo decimos porque creemos que la fórmula es casi siempre la misma:

Tiempo+paciencia+amor y empatía. Poco a poco, tomar una rutina, irnos conociendo con ella, intentar ponernos en su sitio si hace algo que no entendemos o no nos gusta. Y si no sabemos gestionar alguna situación, estar dispuestos a aprender, pedir ayuda, dejar aconsejarnos.

Para más información llama al teléfono 93 840 27 77 o envía un e-mail a info@protectoragranollers.org


[ENGLISH]

  • Date of Birth: XXX
  • Gender: Female
  • Breed: Rotweiler
  • Size: Big

Beauty lived tied up in a garden plot. You can imagine the kind of life he led.

A complicated past can mark a dog’s character, which is why Beauty can be a little suspicious if she doesn’t know you. But when she gets attached she is very sweet and loving.

For Beauty we are looking for a family that will provide her with a calm environment. She can get along with other dogs although it can guard resources and should be supervised at first with things like toys or separate feeding.

We often say this because we believe that the formula is almost always the same:

Time+patience+love and empathy. Little by little, pick up a routine, get to know each other with it, try to put ourselves in its place if it does something we don’t understand or don’t like. And if we don’t know how to manage a situation, be willing to learn, ask for help, let us be advised.

For more information, call us at 93 840 27 77 or send an email to info@protectoragranollers.org