Beyron

[CATALÀ]

 • Any de naixament: Septembre 2016
 • Gènere: Mascle
 • Raça: Mestiz
 • Tamany: Mitja

És un gos net (aguanta sempre les seves necessitats per no haver-les de fer dins la gàbia), també és molt afectuós, obedient i tranquil. Quan surt a passeig, de vegades es posa una mica nerviós i pot mossegar la corretja. S’hauria de treballar amb aquell aquest aspecte.

Algú el va ensenyar també a seure i a donar les potes. I així ho fa quan li ho demanes. Un gos amb ja amb una certa edat, que va ser trobat abandonat sol dins d’un terreny. Què ha pogut passar perquè aquest animal, al que algun dia se li va dedicar temps i atencions, hagi d’acabar així?  Una realitat que és pràcticament diària i a la que és difícil acostumar-s’hi.

 Busquem un/a adoptant que el sàpiga guiar, donar-li una estabilitat, confiança, una rutina i un bon lloc on tornar a viure dignament. Sabem que ja té una edat, que no serà fàcil… però no volem deixar d’intentar-ho. Aviat arribarà el fred i aquest petit ja ha patit prou.

.

Per més informació truca al telèfon 93 840 27 77 o envia un e-mail a info@protectoragranollers.org


[CASTELLANO]

 • Año de nacimiento: Septiembre 2016
 • Género: Macho
 • Raza: Mestizo
 • Tamaño: Mediano

Es un perro limpio (aguanta siempre sus necesidades para no tener que hacerlas en la jaula), también es muy cariñoso, obediente y tranquilo. Cuando sale a paseo, a veces se pone algo nervioso y puede morder la correa. Habría que trabajar con ese aspecto.

Alguien le enseñó también a sentarse ya dar las patas. Y así lo hace cuando se lo pides. Un perro con ya con cierta edad, que fue encontrado abandonado solo dentro de un terreno. ¿Qué ha podido pasar para que este animal, al que algún día se le dedicó tiempo y cuidados, tenga que acabar así? Una realidad que es prácticamente diaria ya la que es difícil acostumbrarse.

Buscamos a un/a adoptante que le sepa guiar, darle una estabilidad, confianza, una rutina y un buen lugar donde volver a vivir dignamente. Sabemos que ya tiene una edad, que no será fácil… pero no queremos dejar de intentarlo. Pronto llegará el frío y este pequeño ya ha sufrido lo suficiente.

Para más información llama al teléfono 93 840 27 77 o envía un e-mail a info@protectoragranollers.org


[ENGLISH]

 • Date of birth: September 2016
 • Gender: Male
 • Breed: Mixed Breed
 • Size: Medium

Beyron is a ver clean dog (he always holds his needs so that he does not have to do them in the cage), he is also very affectionate, obedient and calm. When he goes for a walk, he sometimes gets a little nervous and can bite the leash. This aspect should be worked on.

Someone also taught him to sit and cross his legs. And he does it when you ask him to. He’s a dog with a certain age, that was found abandoned alone in a field. What could have happened so that this animal, to whom one day, time and attention was dedicated, could end up like this. A reality that we see daily and to which it is difficult to get used to.

We are looking for an adopter who knows how to guide him, give him stability, confidence, a routine and a good place to live again with dignity. We know it’s an age, it won’t be easy… but we don’t want to stop trying. The cold is coming soon and this little one has suffered enough.

.

For more information, call us at 93 840 27 77 or send an email to info@protectoragranollers.org